คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมการเรียนการสอนและคลินิคกายภาพบำบัดจาก Wenzhou Medical University

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฯ และประธานสาขาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Dan Ying (Head of Rehab therapy unit of PMR Department of The 2nd Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Mr. Zhang Dan Ying  ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและคลินิคกายภาพบำบัด รวมทั้งมีการเจรจาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต