นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพา ได้รับรางวัล ในการประกวดดาว-เดือน กายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25

นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพา ได้เข้าร่วมงานกายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
และได้รับรางวัล การประกวดดาว-เดือน กายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25 ดังนี้
1. นางสาวชาลิสา ตั้งศิวนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 การประกวดดาวเดือน
2. นายดิษพงษ์ ดีสุด นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดาวเดือน
โดยมีผู้ฝึกซ้อมคือ นายกฤตยชญ์ อ้วนแก้ว และนางสาว สุทัศนีย์ สุวรรณเรืองศรี นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3