กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (จ๊างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 21

นางสาวจีรนันท์ สุทธิอาจ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แบตมินตันหญิงเดี่ยว กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (จ๊างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมกีฬาดังกล่าว จำนวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีทั้งหมด 14 สถาบัน