นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจาก Management and Science University เข้าร่วมทำวิจัยที่คณะสหเวชศาสตร์

Subashini Nadaraja นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี จาก Management and Science University ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าร่วมทำวิจัยทางด้าน Antimicrobial activity test  ที่คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้การดูของ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณะสหเวชศาสตร์ และ ภญ. ดร. ณัฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน