มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2561 รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่สร้างผลงานด้านการวิจัยและวิชาการ สูงสุดประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ 1
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ 2
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ 3
4. ดร.วรรณภา กสิฤกษ์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ 3
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ 1
6. ดร.ณัฐพล ชมแสง คณะอัญมณี ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ 2
7. อาจารย์ธวัชชัย ตุลาพรชัย คณะอัญมณี ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ 2
8. ดร.เมธี ธรรมวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ 3
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor สูงสุดอันดับที่ 1
10. ดร.นพพล วีระนพนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor สูงสุดอันดับที่ 2
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor สูงสุดอันดับที่ 3

และส่วนงานที่มีสัดส่วนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ สูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ สูงสุดอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสูงสุดอันดับที่ 3 ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อคณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและตนเอง มา ณ โอกาสนี้