การตีพิมพ์งานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก

นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขา Medical science ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Effect of Brain Training on Eye-Hand Coordination Activities in Elderly Patients for Stress and Type 2 Diabetes Mellitus. (2017) วารสาร Endocrinol Diabetes Resarch 3:2. doi: 10.4172/2470-7570.1000125
Received: July 29, 2017 Accepted: August 12, 2017 Published: August 16, 2017