ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อลงกต สิงห์โต ที่ได้รับรางวัล Popular vote Poster Award 2017

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์อลงกต  สิงห์โต อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล Popular vote Poster Award 2017 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Burapha University International Conference 2017 ณ Holiday Inn Hotel, Pattaya คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้