พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Gross Anatomy) ให้แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และต้องมีการศึกษาโดยการชำแหละศพมนุษย์จริง เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ได้ใช้ร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ในการสอนนิสิตเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนเริ่มการเรียนการสอน และจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ฌาปณสถานวัดบางเป้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งทั้งสองพิธีนั้นได้แสดงความกตัญญูกตเวที และอุทิศส่วนกุศลแก่ท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นกายวิทยาทาน และยังเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ให้ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป

รูปภาพพิ่มเติมตามคลิก