คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม”สหเวชร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม”สหเวชร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS ๑๐๖) อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรและนิสิต โดยดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในพันธกิจที่ ๔ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๑๒ การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ ๒๓ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพันธกิจที่ ๕ เป็นองค์กรส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กลยุทธ์ที่ ๑๕ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาให้กับบุคลากรและนิสิต ตัวชี้วัดที่ ๒๘ จำนวนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และตัวชี้วัดที่ ๒๙ ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา