คณะสหเวชศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 – 11.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ  โศภน, รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จำเนียรสวัสดิ์ ได้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน โดยมีการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมรักษ์สุขภาพ (MS205)