โครงการสัปดาห์วิชาการสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิชาการสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ครั้งที่1 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ และเพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพให้นักเรียนที่สนใจรับทราบ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วม workshop ในห้องปฏิบัติการจริงในแต่ละหลักสูตร ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ