คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการการจัดการความรู้มุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการการจัดการความรู้มุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจหลักเกณฑ์ในการเขียนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการเขียนผลงานวิชาการและผลงานวิจัยและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการเขียนผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, อ.อลงกต  สิงห์โต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติและแนวคิดจากอาจารย์รุ่นใหม่ในการทำผลงานวิจัย และดร.ปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี กับ ดร.คุณาวุฒิ  วรรณจักร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวปฏบัติที่ดีเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสหเวชศาสตร์ร่วมใจ MS106 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา