โครงการส่งเสริมทักษะด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นองค์กรวิชาการและการวิจัยเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากอาจารย์ประจําและนักวิจัยจะต้องทำวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการแล้ว ควรมีการพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อการพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขอความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์หรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106) ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา