อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน” ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)