คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว