คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106) ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา