ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อลงกต สิงห์โต ที่ได้รับรางวัล Popular vote Poster Award 2017

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์อลงกต  สิงห์โต อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล Popular vote Poster Award 2017 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Burapha University International Conference 2017 ณ

Read more

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Gross Anatomy) ให้แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และต้องมีการศึกษาโดยการชำแหละศพมนุษย์จริง เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ได้ใช้ร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ในการสอนนิสิตเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม”สหเวชร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม”สหเวชร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS ๑๐๖) อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 – 11.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ  โศภน, รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จำเนียรสวัสดิ์ ได้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร

Read more

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำของรองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้แก่ Kahoot, Padlet, AnswerGarden และ

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์และส่งเสริมค่านิยมองค์การ

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์และส่งเสริมค่านิยมองค์การ เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน มีความทันสมัย สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ใหเกิดผลลัพธตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร์ไดอยางสมบูรณ์ และสนองตอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร HARMONY เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คนทั้งองค์กรเดินไปยังเป้าหมายเดียวกัน

Read more

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในหัวข้อเรื่อง “Training course on High Performance Athletes Pathways : Sport Medicine Perspective”

Read more

คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข

  คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยจะร่วมกันถวายเทียนพรรษา เวลา 11.00 น. ณ วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุรี

Read more

โครงการสัปดาห์วิชาการสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิชาการสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ครั้งที่1 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ และเพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพให้นักเรียนที่สนใจรับทราบ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอีกช่องทางหนึ่ง

Read more