คณะสหเวชศาสตร์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณสมบัติการสมัคร    กำหนดการรับสมัคร คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์  

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร.

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการและแผนที่ งานพระราชทานเพลิง ประจำปีการศึกษา 2560 แผนที่งานทำบุญผู้อุทิศร่างเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

อาจารย์และนิสิตสาขาโภชนบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล และอาจารย์นริศา เรืองศรี พร้อมด้วยนิสิตสาขาโภชนบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6 โดยในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ UAD-202 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงานและศึกษาต่อ ในด้านบุคลิกภาพ การเขียน Resume อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตและคณาจารย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยองเข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 58 คน โดยการดูแลของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร.

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร 50 ปี (อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมการเรียนการสอนและคลินิคกายภาพบำบัดจาก Wenzhou Medical University

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฯ และประธานสาขาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Dan Ying (Head of Rehab

Read more

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 36 คน โดยการดูแลของอาจารย์กุลภัสสร์  สายทอง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์ และดร.ธนพรรณ  เสียงแจ่ม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง

Read more