ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปิดรับสมัครแล้ว ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ https://goo.gl/23vdRn 

Read more

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน” ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น

Read more

คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ถนัด นาคคล้าย

คณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์และนิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ถนัด นาคคล้าย ณ ฌาปนสถาน วัดลาดหวาย  ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี ณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้ร่วมจัดรายการวิทยุ คลื่น FM 99.75 MHz ช่วง “เล่าข่าว ชาว ม.บู”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. อ.นงนุช  ล่วงพ้น, อ.ดร.พิมลพรรณ  ทวีการ วรรณจักร และอ.ภูริชญา  วีระศิริรัตน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ร่วมจัดรายการวิทยุ คลื่น FM 99.75 MHz

Read more

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส ได้รับเชิญจาก International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering (IICBEE) เป็น Keynote Speaker

รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทมาโส ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญจาก International  Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering (IICBEE) เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ : Advance and

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อลงกต สิงห์โตที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ดีเด่น อันดับ 3

อาจารย์อลงกต  สิงห์โต อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ดีเด่น อันดับ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารโซเดียมต่ำตามธาตุเจ้าเรือนวาตะ “Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief

Read more

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ฝ่ายอาคารสถานที่ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่จะเผชิญเหตุในระยะแรก และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นผลให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ และในส่วนราชการ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้

Read more

อาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 ดร.วิทูร ขาวสุข พร้อมด้วย อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม และน.ส.นันท์ณภัส อินสาคร,  น.ส.อัซบูนา อูมา นิสิตพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน

Read more