เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. ติดต่อผ่านประชาสัมพันธ์ 0 3810 2222 2. ติดต่อโดยตรงจากภายนอก 03810 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 ตัว 3. สำนักงานคณบดี โทร 0 3810 3168

Read more