มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมลงนามใน MoU กับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Udayana University เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมลงนามใน MoU กับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Read more