คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และทีมผู้บริหาร มีการจัดประชุมจัดทำแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และทีมผู้บริหาร มีการจัดประชุมจัดทำแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเล่าชาวสหเวช : จุดประกายสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx “

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเล่าชาวสหเวช : จุดประกายสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx ”

Read more

อาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ได้ร่วมเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักวิ่งในงาน Bangsaen 21

    อาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ได้ร่วมเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักวิ่งในงาน Bangsaen 21 ในวันที่ 15-16 ธ. ค. 2561 งานนี้นักวิ่งก็หายปวด นิสิตก็ได้ประสบการณ์กันเต็มที่เลยค่ะ

Read more

อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้นำเสนอผลงาน best practices

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้นำเสนอผลงาน best practices เรื่อง ”การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ” ในกิจกรรมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA –

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ส่งผลงาน best practices

  คณะสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ส่งผลงาน best practices จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ และ 2. การจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่เป็นเลิศทางด้านกายภาพบำบัด เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx จากการประเมินฯ ส่วนงานนำร่อง พร้อมด้วย ดร.อรุณี

Read more

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนงานนำร่องที่ใช้เกณฑ์ EdPEx สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนงานนำร่องที่ใช้เกณฑ์ EdPEx สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมลงนามใน MoU กับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Udayana University เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมลงนามใน MoU กับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Read more