ในโครงการสหเวชฯสัญจรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม, ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, ดร.จิราพร จรอนันต์, อาจารย์นริศา เรืองศรี, ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม และนิสิตชั้นปีที่ 3

Read more

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และทีมผู้บริหาร มีการจัดประชุมจัดทำแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และทีมผู้บริหาร มีการจัดประชุมจัดทำแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเล่าชาวสหเวช : จุดประกายสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx “

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเล่าชาวสหเวช : จุดประกายสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx ”

Read more

อาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ได้ร่วมเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักวิ่งในงาน Bangsaen 21

    อาจารย์และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ได้ร่วมเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักวิ่งในงาน Bangsaen 21 ในวันที่ 15-16 ธ. ค. 2561 งานนี้นักวิ่งก็หายปวด นิสิตก็ได้ประสบการณ์กันเต็มที่เลยค่ะ

Read more

อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้นำเสนอผลงาน best practices

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้นำเสนอผลงาน best practices เรื่อง ”การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ” ในกิจกรรมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA –

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ส่งผลงาน best practices

  คณะสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ส่งผลงาน best practices จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ และ 2. การจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่เป็นเลิศทางด้านกายภาพบำบัด เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx จากการประเมินฯ ส่วนงานนำร่อง พร้อมด้วย ดร.อรุณี

Read more

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนงานนำร่องที่ใช้เกณฑ์ EdPEx สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนงานนำร่องที่ใช้เกณฑ์ EdPEx สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read more