อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   อาจารย์ทัศวิญา  พัดเกาะ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) เรื่อง ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกาย และการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ (Effects of Conical-PEP on Exercise Endurance and Exercise Recovery in

Read more

อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล ได้เข้ารับรางวัล Primary Phase of Developing Food Exchange Toolฯ

อาจารย์อุไรภรณ์  บูรณสุขสกุล ได้เข้ารับรางวัล Primary Phase of Developing Food Exchange Tool: A Survey of the Limitation of Using Tool for Overweight and

Read more

คณะสหเวชศาสตร์จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพของตนเองและสถาบันการศึกษา และได้รับคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ สถานที่จาก จากรุ่นพี่ที่มาเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของตนเอง  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี ห้อง 202

Read more

การตีพิมพ์งานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก

นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขา Medical science ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Effect of Brain Training on Eye-Hand Coordination Activities in Elderly Patients for Stress

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 นางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาเอก นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชูเกียรติ การทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ “ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร” โดย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อลงกต สิงห์โต ที่ได้รับรางวัล Popular vote Poster Award 2017

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์อลงกต  สิงห์โต อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล Popular vote Poster Award 2017 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Burapha University International Conference 2017 ณ

Read more

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Gross Anatomy) ให้แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และต้องมีการศึกษาโดยการชำแหละศพมนุษย์จริง เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ได้ใช้ร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ในการสอนนิสิตเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์

Read more