คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดค่ายค้นหา passion สหเวชฯบูรพา ครั้งที่ 1

    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2562 – 3 พ.ค. 2562 เท่านั้น !! (รับจำนวนจำกัด) โดยค่ายจะจัดระหว่างวันที่ 8

Read more

อาจารย์สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์

        เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เรียนเชิญให้อาจารย์นริศา เรืองศรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ อาจารย์สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่3 โดยเป็นการสัมมนาหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

Read more

โครงการแนะแนวการเลือกวิชาเอกเลือก หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

   เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ได้มีการจัดโครงการแนะแนวการเลือกวิชาเอกเลือก หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยมีนิสิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมฟังการแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกวิชาเอกเลือก และแนวทางในการประกอบอาชีพ จากศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวเวชศาสตร์ เอกเลือกวิจัย

Read more

ในโครงการสหเวชฯสัญจรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม, ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, ดร.จิราพร จรอนันต์, อาจารย์นริศา เรืองศรี, ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม และนิสิตชั้นปีที่ 3

Read more

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และทีมผู้บริหาร มีการจัดประชุมจัดทำแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และทีมผู้บริหาร มีการจัดประชุมจัดทำแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx

Read more