การตีพิมพ์งานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก

นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขา Medical science ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Effect of Brain Training on Eye-Hand Coordination Activities in Elderly Patients for Stress

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 นางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาเอก นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ ได้เดินทางไปรับโล่เชิดชูเกียรติ การทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ “ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร” โดย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อลงกต สิงห์โต ที่ได้รับรางวัล Popular vote Poster Award 2017

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์อลงกต  สิงห์โต อาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล Popular vote Poster Award 2017 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Burapha University International Conference 2017 ณ

Read more

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Gross Anatomy) ให้แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และต้องมีการศึกษาโดยการชำแหละศพมนุษย์จริง เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ได้ใช้ร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ในการสอนนิสิตเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม”สหเวชร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม”สหเวชร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสวดมนต์เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS ๑๐๖) อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 – 11.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ  โศภน, รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จำเนียรสวัสดิ์ ได้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร

Read more

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำของรองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้แก่ Kahoot, Padlet, AnswerGarden และ

Read more