บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ฝ่ายบริหารได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2560 โดยในงานมีพิธีสรงน้ำพระ และรดนำขอพรผู้อาวุโส โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

Read more

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106) ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Read more

สภากาชาดไทย ได้คัดเลือกโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ “นิทรรศการน้อมรำลึก องค์พ่อหลวงภูมิพล” คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

    ด้วยนางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ “นิทรรศการน้อมรำลึก องค์พ่อหลวงภูมิพล” ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและแผ่นดิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตามประกาศสำนักงานยุวกาชาด

Read more

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 31 คน โดยการดูแลของอาจารย์กุลภัสสร์  สายทอง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.ธนพรรณ  เสียงแจ่ม และ อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสย้ายอาคารใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ อาคารสหศึกษา (อาคารใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) โดยพิธีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรในการร่วมกันทำกิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

Read more

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี เข้ารับโล่รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 รศ.ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี ได้เข้ารับโล่รางวัล ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง เรื่อง “บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 ต่อการดูดซึมแคลเซียมที่เซลล์เยื่อบุลำไส้ และการเจริญของเซลล์ออสติโอบลาสต์” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค PCR และ Real-time PCR”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น. ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับบริษัทยีนพลัส จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค PCR และ Real-time PCR” ณ

Read more

สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด

    เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 สาขากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการขอรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106) เพื่อตรวจประเมินรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดใหม่ โดยประกอบด้วยการขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชากายภาพบำบัด) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

Read more

ผศ.ดร. พรอนันต์ เกื้อไข่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2559 จาก วช.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2559 เรื่อง “การทดสอบศักยภาพของโปรตีน Saposin-Like Protein 2 ในการพัฒนาเป็นวัคซีนและวิธีการวินิจฉัยการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ Fasciola

Read more