ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Happinessมีความสุข, A=Amityมิตรภาพ, R=Responsibilityความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Onenessความเป็นหนึ่งเดียว, N=Nobleความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง
 
วิดีโอแนะนำคณะสหเวชศาสตร์   สกู๊ปคณะสหเวชศาสตร์
        
1. กำหนดการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2562
2. เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 038-102700 ต่อ 705 หรือ 707