ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Healthy สุขภาพดี, A=Ability ความสามารถ, R=Responsibility ความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว, N=Noble ความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง


1. ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91418 1 อัตรา ภายใน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ หรือสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : somsuay@go.buu.ac.th หรือ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
2. ประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (รังสีเทคนิค) จำนวน 5 อัตรา ภายใน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ หรือสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : somsuay@go.buu.ac.th หรือ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ระดับความพึ่งพอใจในการใช้เว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร