ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Healthy สุขภาพดี, A=Ability ความสามารถ, R=Responsibility ความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว, N=Noble ความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง

1. ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91417 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 29 ต.ค. 2564
สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ
2. ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1090-25561 ณ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา และจัดทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ที่สำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 14 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาทำการ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ
3. ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91441 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 29 ต.ค. 2564
สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ


ระดับความพึ่งพอใจในการใช้เว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร