ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Healthy สุขภาพดี, A=Ability ความสามารถ, R=Responsibility ความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว, N=Noble ความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง

1. ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 29 ต.ค. 2564
สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ โดยสามารถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ


ระดับความพึ่งพอใจในการใช้เว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร