ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Healthy สุขภาพดี, A=Ability ความสามารถ, R=Responsibility ความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว, N=Noble ความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง


ระดับความพึ่งพอใจในการใช้เว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร