วิสัยทัศน์คณะสหเวชศาสตร์ : “แหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งมีความโดดเด่นด้านศาสตร์เวลเนส (Wellness)”; ค่านิยมคณะสหเวชศาสตร์ HARMONYความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย H=Healthy สุขภาพดี, A=Ability ความสามารถ, R=Responsibility ความรับผิดชอบ, M=Missionพันธกิจร่วมกัน, O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว, N=Noble ความมีศีลธรรม, Y=Yield ให้ผลผลิตสูง


1. ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ภายใน 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4746-7547 ในวันและเวลาทำการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ หรือสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : somsuay@go.buu.ac.th หรือ ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ
อบรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ/การสร้าง start up ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายวิทย์สุขภาพ (ยินดีต้อนรับทุกคณะเลยนะคะ)
เข้าร่วม โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้าง start up ให้กับนิสิต
โดยท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ และศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ในวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ทาง program Zoom (สำหรับ link จะได้รับเมื่อท่านทำการลงทะเบียนค่ะ) Link ลงทะเบียน: https://forms.gle/TGjGM1jm3Z65Ms4CA รายละเอียดโครงการ


ระดับความพึ่งพอใจในการใช้เว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร