สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ 1/2559 เป็นต้นไป


เอกสารดาวน์โหลด


www.free-counter-plus.com
ผู้เข้าชมเว็บไซท์

ยุทธศาสตร์ประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:20 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 15:00 น.