สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ::  สภากายภาพบำบัดรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ ปี  ::  โครงการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อปรสิต และการประเมินพัฒนาการในเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Designed by:
SiteGround web hosting
::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
การแข่งขันกีฬา 6 เกลียวเกมส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 22:28 น.

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2557 นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 6 เกลียวเกมส์ ซึ่งเป็นกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยปี 2557 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 13:51 น.
 
การจำหน่ายผัก ผลไม้ อาหาร สินค้าโอท็อปปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2014 เวลา 22:05 น.

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการจำหน่ายผัก ผลไม้ อาหาร สินค้าโอท็อปปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจาคสารพิษและเชื้อโรค และเป็นการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงไปสู่พันธกิจของคณะสหเวชศาสตร์ ด้านการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เลือกซื้อสินค้าฯได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว ท่านใดที่สนใจจำหน่ายสินค้าดังกล่าว สามารถติดต่อที่ 093-0269039 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 22:27 น.
 
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 09:43 น.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 6.30 น. บุคลากรและนิสติคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับศีลและพร เพื่อความเป็นศิริมงคลและความสุขความเจริญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 จากพระสงฆ์วัดเก่าโบราณ จำนวน 9 รูป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 21:46 น.
 
การตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบัน ปีที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 09:41 น.

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2557 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบัน ปีที่ 3 จากคณะผู้ตรวจประเมินสถาบัน สภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร    ประธาน
2. รศ.ดร.รัชนา  ศาสนติยานนท์  ผู้ตรวจ
3. ศ.ดร.ชโลบล  อยู่สุข    ผู้ตรวจ
4. ศ.ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์     ผู้ตรวจ
5. นส.วัชรี  คิดขยัน    เลขานุการ
โดยมี รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีหมาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ผลการตรวจประเมิน สภาเทคนิคการแพทย์ จะแจ้งอย่างเป็นทางกหารให้ทราบ ต่อไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 17:22 น.
 
จัดโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา ครั้งที่ 12 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 09:40 น.

คณะหสเวชศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่วยวิถีชลบนสวรรค์สีเขียว เครือข่ายชลบุรีน่าอยู่น่ากิน ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการวิถีชลคนรักษ์สุขภาพแห่งบูรพา ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีประเด็นหลักของโครงการ คือ สมุนไพร ภายในงานมีการจำหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ, สินค้า OTOP, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และงานทำมือจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมทำมือ โดย ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล และอาจารย์พรทิพย์ พันธุ์ยุรา กิจกรรม การตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผัก และผลไม้ โดย นิสิต และอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ โครงการนี้จัดให้มีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน และ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป คณะสหเวชศาสตร์จัดให้มีการจำหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ, สินค้า OTOP, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทุกสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี ณ ด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
คลิกเพื่อดูรูปภาพ...

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 เวลา 17:01 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 23