สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ 1/2559 เป็นต้นไป


คลินิกกายภาพบำบัด

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

www.free-counter-plus.com
ผู้เข้าชมเว็บไซท์

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106)
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิต ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยบูรพา


คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์) รายละเอียดคลิก

 
 
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล  ธรรมวิริยสติ
 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 5