สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ 1/2559 เป็นต้นไป


เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ : สำหรับบุคลากรผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

www.free-counter-plus.com
ผู้เข้าชมเว็บไซท์

::: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :::
คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Tele-Learning of Community Health Skill Pilot Workshop ณ Moansh University, Malasia

 

เมื่อวันที่ 30 พย. ถึง วันที่  2 ธค. 58 รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ได้เข้าร่วมโครงการ
Tele-Learning of Community Health Skill Pilot Workshop ณ Moansh University, Malasia ด้วยทุนของ TEIN Cooperation Center ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสาธิตและฝึกประสบการณ์ด้วยการสอนทางไกล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
โครงการนิสิตพบผู้บริหารเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 คณะสหเวชศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการนิสิตพบผู้บริหาร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
โครงการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมวาดภาพ (Illustration III) สำหรับหนังสือและตำราวิชาการ"   เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉง นิลบุหงา อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๑


   
    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๑
และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ปิยาจารย์ คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 

คณะสหเวชศาสตร์ได้เชิญ Professor Stephen E. Greenwald จาก Blizard Institute,
Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University
of London, United Kingdom มาบรรยายพิเศษ

คลิกเพื่อขยาย

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา
ได้เชิญ Professor Stephen E. Greenwald จาก Blizard Institute, Barts and The London School of
Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, United Kingdom มาบรรยายพิเศษ
เรื่อง "Ageing of large arteries and effect on blood pressure and cardiovascular risk and
non invasive measurement of arterial elasticity” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 40 คน
ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจำนวน 10 คน และนิสิตกายภาพบำบัดและชีวเวชศาสตร์จำนวน 30 คน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 6